Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

LOGOPEDA

LOGOPEDA

Logopeda Joanna Topolska

 

Do zadań logopedy w oddziałach przedszkolnych i szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH 

Nasza szkoła dysponuje gabinetem logopedycznym wyposażonym w pomoce i gry terapeutyczne, specjalistyczne programy multimedialne oraz monitor interaktywny. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Do grup terapii logopedycznej dzieci kwalifikowane są na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, przeprowadzanych na początku roku szkolnego, orzeczeń i opinii logopedycznych poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz na wniosek wychowawcy lub rodzica.

 

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym;
 2. usuwanie wad i zaburzeń mowy.

 

ZASADY ORGANIZACJI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU

 1. Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII.
 2. Terapię organizuje się dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych
   i zaburzeniami językowymi, które utrudniają naukę i komunikację.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po  diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców. Logopeda może poprosić rodzica o wykonanie badań dodatkowych (badania słuchu lub konsultacji z laryngologiem) w przypadku, kiedy podejrzewa, że u dziecka pojawiają się przeszkody do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej. Rodzic  dostarcza  badania w jak najszybszym terminie. 
 4. Nabór dziecka na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego. Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się przełom września/października.
 5. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań.
 6. Rodzic zobowiązany jest do podpisania zgogdy na udział dziecka w zajęciach terapii logopedycznej.
 7. Zakończenie zajęć logopedycznych odbywa się w przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje logopeda, powiadamiając wychowawcę klasy oraz rodziców.
 8. Liczba uczestników na zajęciach wynosi od 1 do 4 dzieci.
 9. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 10. Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną – każdorazowo w dniu zajęć - przynoszą ze sobą zeszyt do ćwiczeń, w których zamieszczone ćwiczeniasą do utrwalania prawidłowej wymowy. W pozostałe dni zeszyt służy do ćwiczeń w domu.
 11. Wybór metod w terapii logopedycznej jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. O wyborze metody pracy z dzieckiem decyduje logopeda, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 12. Rodzic zobowiązany jest do współpracy z logopedą, w celu zwiększenia efektywności prowadzonej terapii, w tym do systematycznej pracy w domu oraz usprawiedliwiania nieobecności dziecka.
 13. Rodzice mogą się kontaktować z logopedą w wyznaczonym stałym dniu do konsultacji (środa, godz. 12.30 – 13.30). Rodzic może dokonać rezerwacji terminu spotkania przez dziennik elektroniczny.
 14. Na skuteczność terapii logopedycznej mają wpływ:
 • rodzaj wady wymowy lub zaburzenia mowy;
 • sprawność aparatu artykulacyjnego;
 • sprawność umysłowa dziecka;
 • prawidłowa kompleksowa diagnoza i wczesne rozpoczęcie terapii;
 • systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne;
 • ćwiczenie z dzieckiem w domu;
 • współpraca terapeuty z rodzicem.
Data dodania: 2021-10-06 22:06:02
Data edycji: 2023-01-10 22:10:06
Ilość wyświetleń: 1742
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej