Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny dla oddziałów 0-4 mgr Marta Moryl

Pedagog szkolny dla oddziałów 5-8 mgr Iwona Śmierska

                               

Godziny pracy w roku szk. 2022/2023

 

 PONIEDZIAŁEK

 WTOREK

 ŚRODA

 CZWARTEK

 PIĄTEK

 Marta Moryl

Kl. 0-4

8:45-12:45

8:45-12:45

11:20-15:20

8:45-12:45

8:45-11:45

12:30-13:30

Iwona Śmierska

Kl. 5-8

10.35-15.20

10.35-13.35

8.00-12.45

10.20-13.05

8.00-12.30

 

Zadania do realizacji

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki – analiza frekwencji dzieci romskich oraz spotkania z rodzicami w celu podniesienia świadomości na temat wpływu systematycznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych na możliwości edukacyjne dzieci. 
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (realizacja zadań zaplanowanych w programie profilaktyczno-wychowawczym). 
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów- współpraca z placówką wsparcia dziennego oraz ze świetlicami środowiskowymi.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Spotkania indywidualne, udzielanie porad w tym zakresie 
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  9. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia       
      efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania 

 

Zadania te realizuje się poprzez:

 • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: – trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas 0–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 • szczególnych uzdolnień,
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami- współpraca z doradcą zawodowym, gromadzenie ofert różnych placówek edukacyjno - wychowawczych. 
 • współpracę z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu  szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 
 • współpracę z instytucjami związanymi z profilaktyką zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwem własnym i innych, diagnozującymi warunki życia dziecka. 
 • porady, konsultacje, warsztaty.
Data dodania: 2020-10-13 08:37:13
Data edycji: 2022-10-06 14:04:19
Ilość wyświetleń: 3918
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook