Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RZECZNIK PRAW UCZNIA

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Konsultacje stałe: wtorek godz. 9.50-10.35

i zawsze, kiedy mnie potrzebujesz!

Szukaj mnie w sali nr 2 lub w pokoju nauczycielskim.

 

Każdy uczeń naszej szkoły może powołać się na prawo

wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka!

 

  • Uczeń ma także prawo do:

 1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w

nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych

i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania

i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) reprezentowania szkoły na zewnątrz (w zawodach, konkursach, olimpiadach);

14) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym

w czasie przewozu do szkoły,

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

17) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo

wyborcze),

18) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego

we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych

powyżej podstawowych praw uczniów,

19) pomocy materialnej.

 

W przypadku naruszenia swoich praw

uczeń może złożyć skargę do:

 

1) wychowawcy oddziału,

2) rzecznika praw ucznia;

3) dyrektora szkoły.

 

  • Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
  • Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
  • Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
  • Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

Uczniu! Pamiętaj, że oprócz praw masz także obowiązki!

 

  • Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu

zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany

jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

  1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
  2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
  3. c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez

nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wynikające z pomocy

psychologiczno- pedagogicznej, na które rodzic wyraził zgodę;

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

10) dbania o piękno mowy ojczystej;

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, agresji słownej, psychicznej, fizycznej i cyberprzemocy;

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie używać substancji

psychoaktywnych (papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i in.);

14) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających;

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu;

16) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny;

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu 53

17) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice –rodzice

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo

koszty zakupu nowego mienia;

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w

wyjątkowych sytuacjach, tylko za zgodą dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału i

nauczycieli; za korzystanie z telefonu bez zgody nauczyciela uczeń otrzymuje punkty ujemne

zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania Zachowania.

 

Data dodania: 2023-12-08 14:43:36
Data edycji: 2023-12-08 15:10:08
Ilość wyświetleń: 1179
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej