Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sp2mysliborz.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-20.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest RAFAŁ TOPOLSKI, adres e-mail: topolski@sp2mysliborz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48516412524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada dostosowania do poruszania się w nim osób z niepełnosprawnością. Wszystkie wejścia do budynku wyposażono w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach.

Zasady dotyczące wchodzenia na teren szkoły:

  • Wejście do budynku (poza wyjątkami wynikającymi z osobnych decyzji dyrekcji) odbywa się przez drzwi frontowe, do których prowadzi chodnik od furtki i zatoczek autobusowych.
  • Przy wejściu, na portierni, znajduje się osoba, która odpowiada za nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku, a także za pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które mają potrzebę wejścia na teren szkoły.
  • Szkoła wyposażona jest w schodołaz umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach na wyższe kondygnacje. Schodołaz obsługuje osoba przeszkolona.
  • Na korytarzach dolnym i górnym znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (naprzeciwko sali nr 2 i sali nr 12).
  • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy bocznym wejściu do szkoły od strony ul. Szkolnej, w razie potrzeby wejścia z tamtej strony osoby proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem - wówczas zostanie dla nich otwarte boczne wejście. Tel. 957472606.
  • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu. 
Data dodania: 2020-04-01 00:43:01
Data edycji: 2021-03-25 09:23:35
Ilość wyświetleń: 4441
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej