Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasistów

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasistów

Ważne informacje  dla rodziców uczniów klas VIII:

 

Termin

Zadania szkoły/rodzica

do 27.09.2019r.

Zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 30.09.2019 r.

Rodzice ucznia informują dyrektora szkoły nie później niż do 30.09.2019r. o wybranym przez ucznia na egzamin języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Rodzice informują dyrektora szkoły o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

do 15.10.2019 r.

Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej), nie później niż do 15 października 2019r.

W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa, mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

do 8.11.2019r.

Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 20.11.2019 r.

Możliwość odebrania od wychowawców na piśmie, wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

do 25.11.2019 r.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji

do 21.01.2020 r.

Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 21 stycznia 2020 r., pisemną informację o:

a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

do 21.01.2020 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 21 stycznia 2020 r.

do 21.02.2020 r.

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego

do 21.02.2020 r.

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

21-23 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty – termin główny

1-3 czerwca

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – wraz ze świadectwem ukończenia 8. klasy.

w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu

Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

w ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów.

 

W przypadku wątpliwości i pytań odpowiedzi udzieli Państwu wicedyrektor szkoły Anna Zabłotna.

Data dodania: 2019-10-31 14:24:54
Data edycji: 2019-10-31 14:25:19
Ilość wyświetleń: 348

KONKURSY

Jesteś głodny sukcesów? Kliknij, by dowiedzieć się, jakie konkursy czekają na Ciebie!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook