ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu sięga roku 1947. Jej pierwszym kierownikiem był Antoni Osiecki. Kiedy powstało Liceum Pedagogiczne, szkoła została przeniesiona do tzw. „folwarku”, czyli budynku przy obecnym gimnazjum. Od 1949 do 1953 r. gospodarzył nią Józef Tabisz, w latach 1953-1956 – Kazimierz Baster.

W 1956 r. placówka przestała istnieć i dopiero po 9 latach reaktywowano ją. Cała Polska w czynie społecznym budowała szkoły – pomniki 1000-lecia państwa. Zastanawiano się, gdzie usytuować budynek szkolny. Wybrano dwa miejsca – wzgórza przy szosach prowadzących do miasta od strony Chojny i od strony Dębna. Zdecydowano, że 993. w Polsce, 93. w województwie szczecińskim szkoła -pomnik 1000-lecia połączy Wierzbnicę z Myśliborzem. Miejsce było piękne, na szczycie wzgórza stał czynny wiatrak, samotny dom, wokół rozpościerały się pola obsiane żytem.

Budowę nowego obiektu szkolnego rozpoczęto od drogi, którą ułożono z płyt betonowych. Wiodła od ulicy do mieszkania państwa Miedzińskich. Akt erekcyjny umieszczony został we frontowej ścianie budynku. Jego wmurowanie nastąpiło w dniu 13 grudnia 1964 r. Budowa trwała dwa lata od 1964 do 1966 roku. Mimo intensywnie prowadzonych prac wznoszenie obiektu nieco się opóźniło, dlatego uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67 nastąpiło na boisku szkolnym przed starym budynkiem. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśliborzu został Kazimierz Baster, którego zastępcą był Władysław Czorniak, nauczyciel historii i języka polskiego, najstarszy
z pedagogów tej szkoły, nauczyciel, który chętnie dzielił się swoją wiedzą z młodszymi kolegami – często własnymi uczniami.

Nauka odbywała się w obiektach liceum, dwóch myśliborskich podstawówkach,      harcówce i w wierzbnickiej szkole. Mimo trudności lokalowych dzieci chętnie porządkowały teren wokół tysiąclatki, pomagały ustawiać meble i urządzać klasy. Nowy obiekt szkolny mieścił 12 izb lekcyjnych, pracownię fizyczno-chemiczną, dwie pracownie zajęć praktyczno-technicznych, salę gimnastyczną, maleńką bibliotekę, świetlicę i pomieszczenia administracyjne, gdzie do 1990 r. sekretarką była Barbara Przygodzka.  

Nadszedł dzień 9 października 1966 roku. Zgromadzonych przed frontowym wejściem uczniów i rodziców oraz przedstawicieli władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich powitał kierownik – Kazimierz Baster. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego rozpoczęła swoją działalność.

 

Początki nie były łatwe. Teren wokół budynku nie nadawał się do uprawiania sportu    i nie zachwycał estetyką. Niektórzy nauczyciele do dziś z rozrzewnieniem wspominają zdarzenia, w których głównymi bohaterami byli uczniowie. Wydobywanie darni z boiska w Lasku Wierzbnickim, przywożenie jej na taczkach, mozolne układanie na skarpach i wzmacnianie kamieniami to ciężka praca.

Od 1969 roku nauczanie odbywa się systemem pracownianym. Obok istniejących już pracowni: biologicznej, fizyczno-chemicznej, zajęć praktyczno-technicznych powstają dalsze: historyczna, matematyczna, wychowania muzycznego i fizycznego. Wszystkie biorą udział
w konkursie zorganizowanym przez OOM w Szczecinie o tytuł wiodącej
i wzorowej. Ich opiekunowie otrzymują dyplomy. Są to Krystyna Baster, Kazimierz Baster, Janina Srokowska, Marek Majewski, Maria Mroczkowska, Bolesław Mroczkowski, Bogdan Komorowski oraz Władysław Jerzyński. W tym samym roku przeniesiono bibliotekę szkolną z mrocznego pomieszczenia przy kuchni do sali nr 1. Staraniem bibliotekarza, Zofii Oliwiak, biblioteka przybrała estetyczny wygląd. Wydzielono w niej pomieszczenie na czytelnię. Po rozbudowie szkoły bibliotekę umieszczono w dawnej stołówce, a czytelnię w świetlicy. Dziś księgozbiór liczy 20761 woluminów, 1553 broszury oraz 1230 książek darowanych od nauczycieli, uczniów, rodziców i prywatnych sponsorów.

Wiosna 1970 roku to ciągłe porządkowanie terenu przyszkolnego. Dzieci wraz z nauczycielami rozplantowują 150 wywrotek ziemi, sieją trawę, budują ogródek geograficzny. Od października 1970 roku trwają intensywne prace przy porządkowaniu terenu pod budowę boiska asfaltowego. Zamontowano trybuny, barierki, stojaki do koszykówki. Jesienią następnego roku gromadzi się materiały budowlane (płyty betonowe, piasek, ziemię). Młodzież wykonuje prace ziemne, wyrównuje skarpy. Budowa boiska nie mogłaby zaistnieć, gdyby nie wielkie społeczne zaangażowanie  dyrektora – Kazimierza Bastera, nauczyciela wychowania fizycznego – Władysława Jerzyńskiego i pomoc innych nauczycieli: Zdzisława Zalewskiego, Marii i Bolesława Mroczkowskich oraz uczniów, a w szczególności chłopców klasy VIIa, którzy za pracę społeczną przy budowie boiska asfaltowego otrzymali puchar od dyrektora szkoły. W uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych, które nastąpiło 10 czerwca 1972 roku, uczestniczyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i powiatu.

 

Zima 1972 roku to w szkole uroczystość, jakiej w Myśliborzu jeszcze nie było. Przygotowania do choinki trwają dwa tygodnie. Tafla boiska polewana jest wodą. Pan Jerzyński wraz z uczniami i strażakami wylewa sztuczne lodowisko. A w dniu uroczystości – pięknie udekorowano je choinką i barwnymi lampionami. W takt muzyki tanecznej rozpoczyna się korowód niemal wszystkich uczniów klas starszych. Po ich wystąpieniu najważniejszy punkt programu – wjazd Mikołaja w asyście pięknie ubranych dziewcząt ciągnących sanie
z workiem prezentów. Rakiety oświetlają lodowisko. Przy ogniskach wychowawcy ze swoimi uczniami pieką kiełbaski. O tak doskonale przygotowaną uroczystość zadbali: Władysław Jerzyński, Maria
i Bolesław Mroczkowscy, Komitet Rodzicielski i Liga Obrony Kraju.
W lutym 1973 roku zorganizowano pierwszy w szkole bal przebierańców. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbywały się tańce, korowody i popisy klas.

Rok szkolny 1973/74 stanowi przełom w życiu szkoły, ponieważ stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Oprócz dzieci z Myśliborza, Wierzbnicy i Wierzbówka uczniami stają się dzieci z miejscowości: Czółnów, Otanów, Pszczelnik, Dalsze, Ławy, Myśliborzyce, Dąbrowa, w kilka lat później
z Sitna i Derczewa. Dzieci są dowożone do szkoły osinobusem
i autobusami PKS. Tych uczniów objęto dożywianiem i opieką pedagogiczną. Do najważniejszych osiągnięć w tym roku należy odznaczenie placówki Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W dalszym ciągu trwają prace nad podnoszeniem poziomu nauczania i wychowania.

W roku szkolnym 1974/75, w związku z planowaną reorganizacją szkolnictwa, zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. Dobudowuje się 11 izb lekcyjnych, obszerną świetlicę, nowoczesną kuchnię, zaplecze socjalne, krytą pływalnię oraz dwa bloki mieszkalne dla nauczycieli. Już w roku następnym Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1975/76 nastąpiła w tejże szkole. Wspaniały pokaz gimnastyczny wykonali uczniowie szkoły, których do parady przygotowywała, oddelegowana ze Szkoły Podstawowej w Głazowie, Teresa Gałązka przy współpracy Zofii Oliwiak i Ryszarda Baczyńskiego. Stroje uszyła nauczycielka naszej szkoły Maria Mroczkowska. Uroczystość ta połączona została z oddaniem  do użytku nowej części szkoły i mieszkań dla nauczycieli. Elewację budynków zdobiły piękne freski: przed wejściem do szkoły ogromne, kolorowe kredki, na ścianie basenu – meta biegu sprinterskiego z postaciami sportowców różnych ras, a na głównej ścianie pływalni – skok do wody. W uroczystym otwarciu roku udział wzięli przedstawiciele nowego województwa gorzowskiego. Następny rok szkolny, poza sprawami dydaktycznymi, upłynął na pracach porządkowych na terenie nowo wybudowanej części szkoły.

Klasy uzawodowione w ramach praktyki wysadzają krzewy róż i obsiewają trawą plac „zielonej sali gimnastycznej” dla klas młodszych. Opiekę nad powyższą działalnością sprawują Wanda i Tadeusz Pajdzikowie. 16 kwietnia 1977 roku nastąpiło otwarcie pływalni. Uczniowie przyjęci do pierwszej klasy  w roku1978/79 wg planów dotyczących reformy szkolnictwa, mieli być pierwszymi absolwentami dziesięcioletniej szkoły podstawowej. Przygotowania do powyższej wspomnianej reformy trwały od kilku lat, dlatego też kilku nauczycieli ukończyło studia wyższe, są to: Kazimierz Baster, Krystyna Baster i Adela Majewska. 19 maja 1979 roku w Międzynarodowym Roku Dziecka nastąpiło w naszej szkole ogólnopolskie otwarcie Dni Kultury i Sportu Szkolnego z udziałem Ministra Oświaty i Wychowania – Józefa Tejchmy. Było to ogromne wyróżnienie dla uczniów, nauczycieli i władz miasta.

Kolejny rok szkolny 1981/82 przyniósł nowy regulamin oceniania i nowy program pracy ideowo-wychowawczej z położeniem nacisku na rozwój wartości humanistycznych i demokratycznych. Życie szkoły toczyło się ustalonym trybem aż do ogłoszenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Zawieszono zajęcia pozalekcyjne. Obowiązywały wówczas przepisy dekretu o stanie wojennym oraz instrukcja Ministra Oświaty, która szczegółowo regulowała działalność szkoły. Zawieszono regulamin rad pedagogicznych, poinstruowano nauczycieli o sposobie zachowania się i przeciwdziałaniu wszelkim próbom działalności niedozwolonej, zaznaczonej w dekrecie. Po raz pierwszy w historii szkoły nie odbyły się spotkania z rodzicami po klasyfikacji za I semestr, ponieważ obowiązywał zakaz zgromadzeń Z tego samego powodu nie odbyła się choinka szkolna. W późniejszym czasie surowe rygory stanu wojennego złagodzono bądź odwołano i młodzież uczestniczyła w wielu imprezach.

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1986/87 przybyli przedstawiciele władz politycznych i oświatowych. Nastąpiło pożegnanie Kazimierza Bastera, pełniącego funkcję dyrektora szkoły od 20 lat. Dyrektor Baster odchodził na emeryturę pozostawiając po sobie dobrze funkcjonującą placówkę. Nowym dyrektorem został Waldemar Żmijewski. Od tego roku wprowadzono lekcje umuzykalniające. Jesienią 1986 roku w ramach doskonale działającego koła PCK pod kierunkiem Krystyny Matuszak został założony zespół tańca estradowego „Kontrasty”. Członkowie zespołu to na początku uczennice kl. IV, V, VI, VII: S. Kisielewska, E. Ciszkiewicz, A. Lewandowska, A. Kulczycka,
B. Jaśkiewicz, M. Frejer, L. Skibińska, K. Kitowska, B. Ławreńczuk,
A. Bogucka, M. Mazur, R. Głowik, M. Zadroga, K. Tomicka. Pierwszy spektakl to „Czerwony Kapturek” i „Płaczące drzewa”. Rolę prawej ręki instruktorki we wszystkich jej poczynaniach pełniła Aneta Żmijewska, która w następnym roku zatańczyła wraz z A. Szydlik rock and rolla.
W miarę upływających lat skład „Kontrastów” zmieniał się, ale największy sukces odnosiła solistka – Sandra Kisielewska. Zespół ten uświetniał wszystkie uroczystości szkolne, występował w PDPS oraz w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Miał również osiągnięcia na przeglądach wojewódzkich: 1986 („Czerwony Kapturek”), w 1987 („Kosmici”), w 1988 („Różowa Pantera”), w 1989 („Bal Lalek”). Za powyższe scenki taneczne został wiele razy wyróżniony.

Od wiosny 1988 roku przez kilka lat obchodzony był w szkole Dzień Samorządności. Na apelu symboliczny klucz od szkoły dyrektor Żmijewski przekazywał przewodniczącemu samorządu. Dowcipne
i w różnej formie wymyślane zajęcia w wykonaniu uczniów zastępujących pracę nauczycieli i personelu administracyjno-gospodarczego stworzyły należytą wychowawczą atmosferę. Samorząd przygotowywał również atrakcje dla kolegów, konkursy, inicjował rywalizację międzyklasową. Opiekę nad samorządem na przestrzeni minionych lat sprawowali: Krystyna Baster, Maria Mroczkowska, Halina Talarczyk, Janusz Krasowski, Danuta Bogucka, Barbara Buchla. Aktualnie Samorządem Uczniowskim opiekują się: Żaneta Abramowicz, Katarzyna Szeligiewicz, Zuzanna Michalak. Uczniowie działają prężnie, inicjują wiele akcji, wydają gazetkę szkolną „Kusak”.      

W roku szkolnym 1990/91 wchodzi w życie nowy regulamin oceniania i klasyfikowania uczniów. Wprowadza się sześciostopniową skalę ocen. Oprócz tradycyjnych stopni pojawia się „celujący” i „mierny”. W następnym roku wśród grona pedagogicznego znajduje się nowy nauczyciel – ksiądz, siostra katechetka oraz katecheta, a stopień z religii uwidoczniony jest na kartach dziennika lekcyjnego, a następnie na świadectwie szkolnym. Nauczyciele religii w naszej szkole to: Aleksander Cholewa, s. Elżbieta Czechowicz, ks. Czesław Dobrowolski, Ewa Dyk-Malicka, s. Barbara Kamieniecka, ks. Marian Kucharczyk, ks. Dariusz Mazur, ks. Dariusz Pauk, s. Anna Porąbka, s. Hanna Steć, s. Alina Świątek, s. Danuta Tabaczuk, s. Małgorzata Zaidlewicz-Wołoszyk, s. Agnieszka Zygała, Żaneta Abramowicz, s. Danuta Chorużyk, s. Marta Głąb, s. Jolanta Godlewska, ks. Eugeniusz Kurzawa, s. Teresa Kwiatkowska, ks. Wacław Nowak, Katarzyna Pańczuk, s. Ewa Romanowicz, Radomił Rosłaniec,
s. Marzena Zajkowska.

W czerwcu 1994 roku dzieci z klasy IV a gościły w szkole
i w domach małych kolegów z Francji. Przez cały rok zbierały pieniądze, by móc ich odwiedzić. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, uczniów i sponsorów zgromadzono pokaźną sumę pieniędzy i 5 czerwca 1995 roku wyruszono na 10 dniową wycieczkę autokarową. Miejscem pobytu było miasteczko Wasquehal. Uroczyste powitanie odbyło się w szkole im. Charlesa de Gola. Zawarli szereg nowych znajomości. Wolny czas spędzali na grach, zabawach i przy ogniskach. Niektóre przyjaźnie przetrwały do dzisiaj.

19 czerwca 1995 roku bardzo uroczyście, w obecności władz administracyjnych i oświatowych, nasza szkoła otrzymała imię wielkiego patrioty i sportowca – Janusza Kusocińskiego. Uroczystość ta rozpoczęła się o godzinie 7.45 Mszą Świętą, podczas której ks. Marian Kucharczyk dokonał poświęcenia sztandaru szkolnego. O godzinie 9.00 rozpoczęły się uroczystości na boisku szkolnym. Młodzież szkolna ubrana
w specjalnie zamówione koszulki w barwach olimpijskich stanęła w pięciu kręgach. Trybuny wypełniły się gośćmi. Zapełniła się również trybuna honorowa, przed którą ustawiły się poczty sztandarowe szkół
i placówek oświatowych zaproszonych na ta uroczystość. Po wciągnięciu flagi na maszt wystąpił dyrektor szkoły Józef Michalak, który w swoim przemówieniu przypomniał najważniejsze fakty z historii szkoły. Po wystąpieniu dyrektora nastąpił moment najbardziej uroczysty, w którym Kurator Oświaty dokonał aktu nadania szkole imienia JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO. Pocztu sztandarowemu został przekazany sztandar ufundowany przez Koło Łowieckie „Cietrzew”. Po przemówieniach gości honorowych, wśród których znalazł się pierwszy dyrektor szkoły, Kazimierz Baster, przedstawiciele młodzieży i honorowi goście przeszli na plac przed szkołą w celu odsłonięcia pamiątkowego kamienia po-święconego Patronowi szkoły. Święto zakończył turniej koszykówki, który prowadził p. Janusz Krasowski oraz zawody pływackie i pokazy na basenie przygotowane przez Ewę Bach.  Wiele emocji wzbudziła niecodzienna uroczystość, która odbyła się 07 marca 1996 roku. Młodzież miała okazję bliżej poznać absolwentów naszej szkoły: pana Janusza Moraczewskiego i Zbigniewa Słoninkę.

19 kwietnia otwarto wystawę osiągnięć szkoły w XXX-leciu. Honorową wstęgę przecięli K. Baster – pierwszy dyrektor szkoły i F.W. Łukasik – Przewodniczący Rady Miejskiej. Dzięki pracy dyrektora W. Jerzyńskiego i pań: K. Sowali, T. Głowik, Z. Oliwiak zgromadzono większość dyplomów, pucharów, nagród, zdjęć i innych cennych pamiątek dokumentujących osiągnięcia placówki na przestrzeni 30 lat jej istnienia. Wiele miejsca poświęcono sukcesom sportowym naszych wychowanków: A. Sulimie i D. Mejsnerowi.

W czerwcu odbyło się spotkanie z absolwentką szkoły p. A. Sulimą i jej trenerem p. L. Lastowskim. Sporo emocji wzbudziły medale i karabinek, który pani Ania przekazała młodzieży. Obchody święta szkoły rozpoczęły się 14 czerwca o godz. 10 rano. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, delegatury, absolwenci, rodzice i uczniowie. Na część oficjalną składały się relacje dotyczące historii i osiągnięć szkoły, recytacje, pokazy gimnastyczne, występy orkiestry, chóru i zespołu tanecznego. 28 listopada 1996 roku odbyła się wycieczka do Warszawy. Głównym jej celem było nagranie programu „Szalone Liczby”. Reprezentantem naszej szkoły był Tomasz Czerniak z klasy VIa przygotowywany przez p. L. Darewską-Sawicką.

14 czerwca 1999 roku na dobrze nagłośnionym boisku szkolnym odbył się uroczysty apel prowadzony przez uczniów klasy VIII a. Po krótkich wystąpieniach: dyrektora szkoły – J. Michalaka, przewodniczącego Rady Rodziców – Z. Szatkowskiego oraz wiceburmistrza – J. Osieckiego, w pięknym montażu słowno-muzycznym młodzież przypomniała sylwetkę i drogę życiową patrona szkoły – Janusza Kusocińskiego. Nie sposób wymienić wszystkich uczniów nagrodzonych za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. Należy jednak wspomnieć o Tomaszu Szatkowskim uznanym za najlepszego absolwenta, który z rąk wiceburmistrza otrzymał dodatkową nagrodę za promocję naszego miasta na terenie kraju w konkursach centralnych między innymi za I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Komputerowych Młodzieży Szkolnej.

Rok szkolny 1999/2000 to następny etap reformy. Właśnie powstały 3-letnie gimnazja, a szkoła podstawowa trwać będzie 6 lat.
W tym roku odejdą od nas ostatni ośmioklasiści, a uczniowie klas szóstych będą najstarszym rocznikiem w szkole podstawowej. W czasie akcji „Sprzątanie Świata” zebraliśmy prawie 6 ton makulatury. Nad zbiórką czuwała p. G. Ziobrowska. Z zainteresowaniem również obejrzeliśmy inscenizację: „I las także żyje”, która przygotowali uczniowie kl. IV a i IV c z p. Anną Zabłotną.   

W listopadzie 2001 roku narodził się pomysł zorganizowania konkursu pt. „Bal Narodów”. Podczas zajęć „Sztuki żywego słowa” uczniowie zapoznali się z programem i założeniami Unii, a także zaznajomili się z państwami, które do niej należą i tymi, które w najbliższym czasie pragną do niej wstąpić. Organizatorom zależało na rozpropagowaniu idei Unii wśród mieszkańców naszego powiatu.
11 kwietnia 2002 roku w Muzeum Regionalnym w Myśliborzu został rozstrzygnięty I etap konkursu. Ocenie podlegały albumy, przewodniki i prace plastyczne dotyczące wybranego państwa. 16 kwietnia jurorzy oglądali wystawy w pracowniach, podziwiali uczniów w roli aktorów oraz degustowali potrawy charakterystyczne dla kuchni europejskiej. Miłym akcentem było podsumowanie zmagań w dniu 23 kwietnia 2002 roku podczas apelu w obecności władz miasta, jurorów i telewizji. Organizatorzy mogą być dumni, gdyż cele zostały osiągnięte, a wiedza o Unii pomoże Polakom zrozumieć drogę, którą zmierza obecnie nasz kraj.

Cały rok szkolny 2002/2003 był pełen wrażeń. Już we wrześniu szkoła przywitała nas hukiem wiertarek, stukiem młotków, widokiem pracowników w kombinezonach i drewnianych rusztowań. Sale lekcyjne były już pięknie pomalowane. W każdej znajdowała się umywalka z bieżącą wodą, dzięki której łatwiej będzie utrzymać czystość w klasach. Coraz popularniejsza staje się instytucja rzecznika prasowego, od tego roku szkolnego ma go także nasza szkoła. Tę funkcję dyrektor powierzył pani Annie Zabłotnej. Jako jedyna szkoła z terenu naszej gminy przystąpiliśmy do realizacji projektu „Szkoła z klasą”. Czekało nas wiele zadań. Przede wszystkim należało udowodnić, że nasza szkoła dobrze uczy, sprawiedliwie ocenia, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie i uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat oraz przygotowuje do przyszłości. Zgodnie z założeniami akcji „Szkoła z klasą” 25.05.2003 roku zorganizowaliśmy dzień otwarty naszej placówki. Zaprosiliśmy rodziców oraz władze samorządowe, aby przyjrzeli się efektom naszej pracy. W czerwcu wydano już drugi tomik poezji uczniów pt. „Śladami Jana Brzechwy”, który trafił do szkolnej biblioteki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 przeżywaliśmy w szczególny sposób. Podczas uroczystego apelu powitaliśmy wśród nas dzieci z oddziału przedszkolnego. Największą jednak radość sprawiło nam uroczyste otwarcie murów naszej szkoły po kapitalnym remoncie, który wszystkim dał się we znaki. Z radością kroczyliśmy po jasnych, kolorowych korytarzach. Następna miła niespodzianka to wiadomość, że od 14 września jesteśmy już „Szkołą z klasą”. Już w pierwszych miesiącach roku szkolnego powołano rzecznika praw ucznia, którym została pani Danuta Bogucka.W tym roku szkolnym „Głos Szczeciński” ogłosił plebiscyt na „Super Belfra” – najbardziej sympatycznego nauczyciela. Z 1.180 nauczycieli tylko 13 otrzymało ten tytuł. Wśród nich był dyrektor naszej szkoły – Józef Michalak.  Od lutego 2004 roku przystąpiliśmy do realizacji zadań w programie „Fair Play” rozpowszechnionego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wychowania przez Sport. Wśród zadań znalazły się m.in. poznawanie zasad olimpijskich, układanie przez uczniów kodeksu Fair Play Man, debata poświęcona zasadom Fair Play.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach projektu „Pracownia Internetowa w Szkole Podstawowej” przyznało naszej placówce wyposażenie pracowni internetowej. Do projektu tego zakwalifikowaliśmy się jako 8 z 35 szkół w województwie zachodniopomorskim. 29 marca 2004 roku grupa młodych redaktorów „Kusaka” wraz z opiekunami i rzecznikiem prasowym szkoły wzięła udział w lekcji dziennikarskiej. Poznaliśmy tajniki pracy „Głosu Szczecińskiego”, wzięliśmy udział w kolegium redakcyjnym i sami wybraliśmy teksty oraz zdjęcia, które znalazły się w specjalnym wydaniu „Kusaka”.

18 czerwca 2004 roku dyrektor szkoły Józef Michalak w uroczystym nastroju dokonał otwarcia wystawy pt. „Aleja Wybitnych Absolwentów naszej szkoły”. Wstęgę przecinali nasi wybitni absolwenci. Wśród nich: pani Anna Sulima – wybitna pięcioboistka, złota medalistka Mistrzostw Świata, Leopold Moskwa – dziś doktor habilitowany nauk prawnych, jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce, Józef Czerniawski – adiunkt, doktor habilitowany sztuki, który prowadzi Pracownię Podstaw Rysunku i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Janusz Moraczewski – malarz i twórca, który wystawiał swoje prace w kraju i za granicą i Zbigniew Słoninka – myśliborski malarz, grafik, projektant architektoniczny. A ponieważ „Talent bez nauki – to brylant nie obrobiony, który, choć jest brylantem, nie wydaje blasku”, dlatego do grona autorytetów „Dwójki” dołączyliśmy dwóch nauczycieli, pasjonatów Bolesława Mroczkowskiego i Lecha Lastowskiego, którzy potrafili rozwijać indywidualne zdolności twórcze uczniów i umocnić wiarę w ich własne siły.

Wrzesień 2004 roku przyniósł nowe doznania. W naszych progach powitaliśmy uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Derczewie i nauczycieli z tejże szkoły oraz z Głazowa. Czwartego października gościł w naszej szkole biskup Marian Błażej Kryszyłowicz wraz z księdzem proboszczem Marianem Kucharczykiem.

W roku szkolnym 2004/2005 braliśmy również udział w programie „Szkoła z klasą” – „ CZYTAM – MYŚLĘ – DZIAŁAM” i zdobyliśmy sprawność „COGITO” i „AGO”. Natomiast „Gazeta Lubuska” w uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju zainteresowań uczniów przyznała naszej placówce certyfikat „Szkoła jak przyjaciel”, z którego jesteśmy dumni. W naszej szkole wdrożony zostaje program „Szklanka mleka”. Rozpoczęto też emisje plansz w myśliborskiej kablówce. Nasza szkoła co tydzień przygotowywała prezentacje informujące społeczność lokalną o sferze dydaktyczno-opiekuńczej szkoły i jej osiągnięciach. Nad całością czuwa rzecznik prasowy szkoły.
W październiku i listopadzie odbyły się lekcje otwarte w kl. VI a, które obserwowali rodzice. Zajęcia miały na celu przybliżyć rodzicom formy sprawdzianu szóstoklasisty, a także efektywne przygotowanie dzieci do egzaminów zewnętrznych. 30 czerwca zakończył się też rok szkolny dla uczniów romskich, którzy brali udział w kursie wieczorowym w zakresie szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2005/2006, w trosce o zdrowie uczącej się w naszej placówce dzieci włączyliśmy się do programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Program adresowany był do uczniów i ich rodziców. To rok jubileuszu 40-lecia naszej szkoły. Powołany został Komitet Organizacyjny, który zajął się przygotowaniem uroczystości. Główne obchody zaplanowano na 1,2,9, 13 i 14 czerwca 2006 roku.  14 czerwca zaproszeni goście zwiedzili szkołę, obejrzeli tablicę informacyjną, tablo nauczycielskie. Chętni mogli też wziąć udział w debacie „Sąd nad Dwójką” i zobaczyć folder naszej szkoły, monografię lub prezentację multimedialną. Tego dnia nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla uczniów i absolwentów tej placówki.

Rok szkolny 2006/2007 – od 15-17 września 2006 r. drużyna UKS Kusy Myślibórz, którą prowadziła Bożena Srokowska brała udział w Mistrzostwach Polski XI Pucharu TP w Piłce Nożnej dla Dzieci im. Marka Wielgusa. Występ zakończył się sukcesem. W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Barlinku. 3 kwietnia społeczność szkolna zebrała się na boisku szkolnym, by wspólnie wypuścić w podniebne przestworza balon wykonany przez nauczycielkę Elżbietę Downarowicz. Od września do kwietnia nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskiej Akcji „Uczeń z klasą”. Opiekę nad grupami sprawowali Rafał Topolski i Anna Zabłotna. 23 maja, po raz pierwszy w historii szkoły, próbny test kompetencji pisali uczniowie klas V. W maju odbyły się też eliminacje Okręgowego Konkursu „Namaluj i wyśpiewaj bezpieczny świat”. W finale wojewódzkim uczniowie naszej szkoły wystawili spektakl „Pudełko czekoladek” w reżyserii Anny Zabłotnej, zajmując II miejsce. 22 czerwca na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego młodzież wraz z gronem pedagogicznym pożegnała odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły Józefa Michalaka, który pełnił tę funkcję 16 lat. Nie szczędzono pochwał i ciepłych słów pod adresem pana dyrektora, uczniowie przekazali charakterystykę wieloletniego nauczyciela, a nauczyciele wręczyli antyramę z karykaturami pedagogów uczących w naszej szkole. Pożegnaniom nie było końca, zdaniem wszystkich pan dyrektor na zawsze zapisał się w historii tej szkoły. Był silną i bogatą osobowością o anielskiej cierpliwości, a za jego kadencji odbyło się wiele kluczowych wydarzeń.

Rok szkolny 2007/2008, to pierwszy rok w historii szkoły, kiedy ster „Dwójki” przejmuje kobieta. Jest nią wieloletnia nauczycielka tej placówki, opiekunka LOP, społecznik i inicjator wielu uroczystości
w szkole Grażyna Przygodzka. Już 1 września na tafli boiska szczególnie ciepło wita uczniów dwóch klas sportowych o profilu pływackim, których wychowawczyniami zostały panie: Jolanta Błażejewska i Donata Pokorska. Reaktywowanie klas sportowych to nawiązanie do dobrych praktyk z przeszłości, kiedy to pod okiem doskonałej kadry dorastali przyszli mistrzowie basenów i stadionów olimpijskich. Od 19 września w bibliotece szkolnej pojawiły się 4 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne, dzięki temu uczniowie mogą korzystać z sieci internetowej nawet po lekcjach informatyki. 15 października 2007 r. to pierwszy dzień w mundurku. Obowiązek noszenia mundurków wprowadził ówczesny Minister Edukacji Narodowej. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski spośród różnych modeli jednomyślnie wybrali strój z tkaniny typu jeans, na którym widnieje logo naszej szkoły. Z inicjatywy SU zostaje wprowadzony „Dzień bez mundurka”. W zależności od pomysłów tradycyjną granatową kamizelkę zastępują maski karnawałowe, okulary, krawaty czy getry. 25 stycznia 2008 r. następuje otwarcie kącika Patrona naszej szkoły. Popiersie Janusza Kusocińskiego wyrzeźbił lokalny artysta Bogdan Markowski. Inwestycję wsparło wielu sponsorów, wśród których należy wymienić: Zbigniewa Kutrzubę, Mirosława Skórę, Romana Śliwińskiego, Janusza Ścibiorskiego i Tomasza Korzeniewicza. Tego samego dnia odbywa się również otwarcie świetlicy dla Romów. Powstała w miejscu dawnej piwnicy dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licznych darczyńców i pracowników obsługi. Już na początku lutego w świetlicy romskiej odbyło się przedstawienie dla klas IV-VI „Ten od biedronek…” poświęcone Janowi Twardowskiemu. 7 lutego po raz pierwszy społeczność szkolna wzięła udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Myśliborzu. W wyborach zwyciężyła Agata Przybylska.
14 marca 2008 r. uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem pań: Danuty Boguckiej i Anny Zabłotnej uświetnili otwarcie „Galerii na schodach” w CDiDN Filii w Myśliborzu. W czasie Sympozjum Naukowego „Dialog nad Myślą”, które odbyło się w dniach 29- 30 maja 2008 r. dzieci
z oddziału przedszkolnego pod opieką Jolanty Mockałło i Bożeny Szeląg przedstawiły sztukę „Z ekologią za pan brat”. Od stycznia do maja grupa nauczycieli- wolontariuszy koordynowana przez nauczycielkę Joannę Topolską włączyła się do programu dla dzieci dyslektycznych „Czytamy razem”. 13 czerwca 2008 r. zorganizowano Festyn Sportowo- Rodzinny z „Dwójką”. Po biegach przełajowych o puchar Józefa Michalaka rodzice i uczniowie rozegrali mecz z nauczycielami. Najwięcej emocji wywołało przeciąganie liny między klasami. Festyn został wpisany do kalendarza imprez szkolnych. 19 czerwca 2008 r. na półpiętrze otwarto kącik poświęcony osiągnięciom sportowym szkolnej drużyny piłki nożnej. „Nasze złotka” i ich opiekunka Bożena Srokowska nie mogły ukryć łez wzruszenia.

7 grudnia 2008 r. uczniowie z naszej szkoły razem z panią Anną Zabłotną odwiedzili Polskie Radio Szczecin, wzięli udział w koncercie zespołu „Klang” i konkursach zorganizowanych z okazji mikołajek.
W czasie zabawy choinkowej, która jak co roku, odbyła się przed feriami, wystąpił zespół „Terne Gwiazdy” prowadzony przez Izabellę Korzeniewicz. O przepiękne stroje zadbała pani dyrektor. 20 kwietnia 2009 r. uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie „Harry Potter i straszne lenistwo” w wykonaniu kolegów z kl. IV c pod opieką wychowawczyni Alicji Ptak. Widzowie poznali skutki niezdrowego odżywiania. Spektakl był jednym z etapów programu realizowanego w naszej placówce „Trzymaj Formę”. 30 maja po raz drugi zorganizowano w „Dwójce” festyn rodzinny. Pogoda dopisała. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, wśród których znalazły się: malowanie twarzy, portrety ołówkiem wykonywane przez malarza Janusza Moraczewskiego, jazda quadem. Zaplecze gastronomiczne przygotowała Rada Rodziców pod przewodnictwem pana Sławomira Baranowskiego. Uczniowie prezentowali również swoje umiejętności w programie „Mam Talent”.

W połowie czerwca grupa uczniów z naszej szkoły udała się do Soltau, by nawiązać przyjaźń z kolegami i koleżankami z niemieckiej szkoły podstawowej. Braliśmy udział w integracyjnej lekcji prowadzonej w języku niemieckim i języku angielskim, graliśmy w dwa ognie, piłkę nożną oraz grillowaliśmy. Niemieccy nauczyciele i polscy pedagodzy wymieniali się doświadczeniami, dotyczącymi pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej po obu stronach granicy. W Soltau zwiedziliśmy też Północnoniemieckie Muzeum Zabawek z eksponatami z 4 stuleci, byliśmy w parku rozrywki „Heide Park” i w Termie Soltau – jednym z najpiękniejszych kąpielisk w północnych Niemczech. To była podróż marzeń.

17 czerwca 2009 r. w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste pożegnanie szóstoklasistów, które przygotowała pani Wioletta Szybylska. Głównym punktem występu było wręczenie pedagogom „Oskarów” na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nauczycieli nominowano w 7 kategoriach. „Mikrofon Roku” trafił do Barbary Buchli, „Gorący Uśmiech”- do Izabelli Korzeniewicz, „Szwajcarski Zegarek”- do Danuty Boguckiej, a „Złoty Kaganek Oświaty” przypadł Lucynie Darewskiej – Sawickiej. „Luzakiem Roku” został Rafał Topolski, „Żartownisiem Roku” Radomił Rosłaniec, a „Nakręconą Katarynką” – Joanna Kamińska. 19 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2008/2009 wręczono statuetkę „Oryginalnemu Absolwentowi”, którą za specyficzną osobowość i humor otrzymał uczeń kl. VI a Grzegorz Meller.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkolnej ławce usiedli uczniowie pięcioletni. To oni będą realizować nową podstawę programową. Ich wychowawczynią została Bożena Szeląg. Klasa I e to jedyna klasa
w naszym województwie, do której uczęszczają wyłącznie dzieci w wieku pięciu lat. O nową salę lekcyjną i wyposażenie pracowni zadbała dyrekcja szkoły, która pozyskała pomoce z programu „Radosna Szkoła”. Od 1 października uczniowie naszej szkoły stali się łatwiej rozpoznawalni, bo każdy z nich obowiązkowo musi nosić identyfikator. 21 października odbywają się już drugie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spośród kandydatów najwięcej głosów otrzymuje Igor Zabłotny.
5 listopada 2009 r. pracownicy Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy  MEDINCUS w Szczecinie przeprowadzają bezpłatne badanie słuchu u dzieci z naszej szkoły. Ze specjalistycznych konsultacji skorzystało ponad 40 uczniów oraz nauczyciele. Także w listopadzie na uroczystej sesji Rady Miejskiej uczniowie naszej szkoły odbierają Stypendia Burmistrza. 26 lutego 2010 r. na Gali Mistrzów Sportu poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Myślibórz. W kategorii juniorów Sportowcem Roku został uczeń klasy sportowej Paweł Dąbrowski, a tytuł Trenerki Roku trafił do pani Donaty Pokorskiej. W nagrodzonej piątce znaleźli się też Oliwia Bejuk
i Kacper Grzelewski. 12 kwietnia 2010 r. cała społeczność szkolna minutą ciszy upamiętniła ofiary tragicznego lotu do Smoleńska. Od kwietnia do czerwca odbywały się konkursy „Va Banque” dla uczniów klas IV-VI. Turniej przygotowany przez Krystynę Smolik sprawdzał wiedzę uczniów
z języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, sztuki i języka obcego. 10 czerwca nasza szkoła po raz kolejny była gospodarzem Olimpiady Szachowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Myślibórz. Dyrektorka Grażyna Maciejewska pogratulowała Kacprowi Grzelewskiemu, który w klasyfikacji indywidualnej okazał się najlepszym graczem na swoim stole. 17 VI 2010 r. do naszej placówki przyjechała grupa uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły z Soltau. W spotkaniu uczestniczyły władze z obu urzędów. Uczestnicy wymiany bawili się na przystani „Szkuner”, zwiedzali miasto, wzięli udział w happeningu, którego główną atrakcją było rysowanie kredą swoich wrażeń związanych z pobytem w Myśliborzu i wypuszczanie, na znak przyjaźni, balonów wypełnionych helem. Zwieńczeniem naszego spotkania było wspólne posadzenie drzewka przed naszą szkołą. Pod koniec roku szkolnego został zorganizowany już III festyn sportowo- rodzinny, w czasie którego obejrzeliśmy występ grupy tanecznej „Sprężynki”. Niemałym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Szczęśliwy numerek”, w którym główną nagrodą były dwa obrazy- martwa natura pani Małgorzaty Matysiak i olej pana Zbigniewa Słoninki.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 na tafli boiska stanęły kolejne klasy o profilu sportowym, tym razem o profilu lekkoatletycznym i pływackim. Ich wychowawczyniami zostały panie: Iwona Sikora
i Danuta Bogucka. Ponadto czekały na nas dwie niespodzianki. Okazało się, że decyzją Burmistrza i Rady Miejskiej została wyremontowana sala gimnastyczna. W listopadzie doczekaliśmy się nowego boiska, na miarę dzisiejszych czasów. Od budowy poprzedniego upłynęło około 40 lat, a więc infrastruktura sportowa naszej szkoły wymagała już zmian.

10 maja 2011 r. odbył się II Gminny Konkurs „Potyczki z Matematyką” zorganizowany przez nauczycielki: Jolantę Błażejewską, Alinę Woźną i Wandę Łojko – Zając. W konkursie wzięły udział drużyny z klas trzecich szkół podstawowych naszej gminy. Miłośnicy „Królowej Nauk” zmagali się z wieloma łamigłówkami, m.in.: krzyżówką matematyczną, kwadratem magicznym, piramidą, tangramem, zadaniami tekstowymi oraz kolejnością wykonywania działań. W czerwcu pani Danuta Bogucka zorganizowała wycieczkę śladami Janusza Kusocińskiego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas sportowych pod opieką Sławomira Marszałka, Barbary Buchli i Anny Zabłotnej. Uczestnicy podziwiali Łazienki, w których przed laty pracował Patron naszej szkoły. Odwiedzili również Muzeum Sportu i Turystyki, w którym utrwalili sobie wiedzę o początkach sportu i wysłuchali relacji Wojciecha Trojanowskiego z biegu Kusego w Warszawie w 1931 r. Byli też przy ul. Złotej i w miejscu, gdzie Kusociński ogniem swego karabinu maszynowego ryglował nieprzyjacielowi dostęp do fortu. Złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie naszego Patrona w Palmirach. Tam bowiem Kusociński został rozstrzelany przez hitlerowców 21 czerwca 1940 r.

W czerwcu 2011 r. zgłosiliśmy się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. W lipcu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów
i absolwentów, a także całego społeczeństwa, wygraliśmy nowy plac zabaw. Zdobyliśmy I miejsce w Polsce, uzyskując aż 65.741 głosów.

We wrześniu 2011 r. dyrektorka szkoły Grażyna Maciejewska w obecności burmistrza naszej gminy, burmistrza Soltau, p. W. Buhra, innych gości z Polski i z Niemiec podpisała umowę partnerską między placówkami. Spotkanie miało duże znaczenie we współpracy naszych szkół oraz miast. Mamy nadzieję, że kolejne zbliżą nas do siebie, złamią stereotypy w postrzeganiu obu narodów.

10 października pani dyrektor oficjalnie otworzyła obchody 45 – lecia naszej szkoły. W związku z jubileuszem Komitet Organizacyjny zaplanował wiele konkursów, ich regulaminy zostały opublikowane
w szkolnej gazetce i na stronie internetowej naszej szkoły.
14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się „Lekcja wspomnień”, na którą dyrekcja zaprosiła wszystkich pracowników „Dwójki” oraz emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Program artystyczny przygotowały dzieci z kółka teatralnego i zespołu wokalnego pod kierunkiem pań: D. Boguckiej, I. Korzeniewicz i A. Zabłotnej. Swoją obecnością zaszczycił nas zespół taneczny „Estera”. Cały rok z inicjatywy Samorządu Szkolnego pod opieką Żanety Abramowicz i Zuzanny Michalak odbywały się spotkania pt. „Sto pytań do…”. Samorządy klasowe przeprowadziły wywiad z pierwszym dyrektorem naszej placówki Kazimierzem Basterem. Uczniowie gościli również pana Janusza Moraczewskiego – wybitnego absolwenta naszej szkoły. Na kolacji wigilijnej wystąpili nauczyciele naszej placówki. Recytacje przy dźwiękach znanych kolęd podkreśliły świąteczny nastrój tego wieczoru.

Na początku 2012 r., z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego, włączyliśmy się do udziału w internetowym programie „Szkółki piłkarskie Nivea”. Dzięki niemu, działający przy szkole UKS „Kusy” może zostać wyposażony w najwyższej klasy program treningowy i sprzęt sportowy.

Od stycznia w szkole rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostały objęte dzieci z klas II-III i IV-V oraz ich rodzice i nauczyciele. Uczniowie uczestniczą w ciekawej intelektualnej przygodzie.

Powodów do dumy nie brak – w maju oddano wreszcie do użytku plac zabaw dla najmłodszych.

%d bloggers like this: